Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

καβομαλιάς, η άκρα της Μονεμβασίας

Ανάμειξη θαλασσινής Αύρας με Γήϊνη Μυθική Σκόνη σε ένα σημείο αναφοράς για το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Τοπίο.